Yrittäjän verosuunnittelu

Haluaisitko tietää, miten eräs asiakkaamme säästi noin 75.000€ henkilökohtaisessa verotuksessaan 10 vuoden aikana? Kohta tiedät, mitä on yrittäjän verosuunnittelu. Kirjanpitäjät tyytyvät yleensä suosittelemaan asiakkailleen, että maksetaan osinkoa huokeasti verotetun osuuden verran. Liian moni yrittäjä tyytyy olemaan optimoimatta verotustaan. Kerrommekin tässä tarkemmin, mistä verotuksen optimoinnissa on kysymys osakeyhtiön henkilöomistajien osalta.

Yrittäjän verosuunnittelu – eettisyys?

Ymmärrämme hyvin sen, että verosuunnittelu tai verotuksen optimointi voi kuulostaa keinottelulta tai verojen välttelyltä. Joku ajattelee sen olevan suorastaan rikollista. Verovilppi, kuten väärien tietojen ilmoittaminen verojen välttämiseksi, onkin tuomittavaa. Verotuksen optimoinnilla tai verosuunnittelulla kuitenkin tarkoitamme vain rehellistä ja laillista verotuksen suunnittelua. Artikkelin kysymys kiteytyy kysymykseen: miten yrittäjä jakaa henkilökohtaiset tulonsa osinkotuloihin ja ansiotuloihin (palkkaan). Tähän yrittäjällä on lain antamia puitteita noudattaen täysi vapaus ja oikeus.

Eri verolajeja säätelemällä valtio haluaa säännellä yritysten investointihalukkuutta ja kannustimia. Osinkoverotuksen kiristäminen kannustaa yrityksiä olemaan jakamatta osinkoja ja siten investoimaan enemmän yritystoiminnan kehitykseen. On lainsäätäjän näkökulmasta tarkoituksenmukaista, että yrittäjä säätelee käyttäytymistään valitsemalla, kuinka henkilökohtaiset tulonsa nostaa. Voidaankin kysyä, onko oikein, että yrittäjä maksaa laiskuuttaan liikaa veroja ja jättää pohtimatta, missä suhteessa nostaa palkkaa ja missä osinkoja. Näin toimien yrittäjä ei ikään kuin anna valtion säätelymekanismien vaikuttaa päätöksentekoonsa.

Osingot ja palkkatulot

Yrittäjä voi nostaa haluamansa määrän palkkaa yrityksestään. Palkan määrän ei tarvitse perustua työsuoritusten määrään tai laatuun. Palkasta hänen tulee progressiivisesti maksaa ansiotuloveroa, kuten muutkin palkansaajat. Tämän lisäksi hänellä on mahdollisuus nostaa erilaisia verottomia kulukorvauksia, jotka perustuvat todellisiin toteutuneisiin kustannuksiin ja kustannusperusteisiin. Yrittäjänkin itselleen maksamat palkkamenot pienentävät yhtiön tulosta ja siten sen maksamaa yhteisöveroa. Samalla ne pienentävät mahdollisuutta osinkoihin.

Osingot ovat osakeyhtiön omistajalleen maksamaa osuutta yhtiön positiivisesta tuloksesta. Tuloksesta yhtiö maksaa yhteisöveroa joka tapauksessa ennen osinkoja. Niiden verotus jakautuu määrästä riippuen verovapaisiin tuloihin, ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Osingot ovat joka tapauksessa tiettyyn rajaan asti hyvin huokeasti verotettuja. Yhtiön taseessa oleva oma pääoma, toisin sanoen kertyneet voittovarat sekä sijoitetut oman pääoman erät, kasvattavat huokeasti maksettavien osinkojen määrää. Erityisesti tämä elementti kannustaa pitkäjänteiseen suunnitteluun vero-optimoinnissa.

yrittäjän verosuunnittelu
yrittäjän verosuunnittelu

Esimerkkitapaus – yrittäjän verosuunnittelu

Millaisista summista tässä puhutaan? Avaan tässä anonyymisti erään asiakkaamme esimerkkiluvut.

Osakeyhtiöllä X on kaksi pääosakasta, jotka työskentelevät yhtiössä. Osakeyhtiö teki noin 2.000.000€ liikevaihtoa, ja sen vuotuinen kasvu arvioitiin noin 3% suuruiseksi. Osakkaat olivat saaneet nostettua itselleen alla olevia periaatteita noudattaen noin 75.000€ vuotuiset nettotulot.

Ennen optimointia heillä oli seuraavat periaatteet käytössä:

 • Yrityksen omavaraisuusasteen tulisi pysyä noin 25%
 • Muuten he haluavat nostaa kaiken mahdolliset varat omaan käyttöönsä
 • Osinkoina he nostivat huokeammin verotetun osuuden

Optimi Talouspalvelujen asiantuntija optimoi verotuksen. Verotuksen optimoinnissa oli kaksi erillistä osaa: ansiotulojen ja osinkojen välinen optimointi sekä yrityksen nettovarallisuuden optimointi huokeiden osinkojen maksimoimiseksi.

Optimoinnissa lähdettiin siitä, että osakkaat tarvitsevat edelleen vuosittain vähintään 75.000€ nettotulot. Kun osakkaat siirtyivät optimoimaan asiantuntijan laskelmien perusteella ansiotulot ja osingot, syntyi molemmille noin 10.000€ verohyöty 10-vuotisajanjakson aikana lähtötilanteeseen verrattuna, jossa he nostivat vain huokeasti verotetut osingot.

Kun optimoinnissa laskettiin myös yrityksen arvon kehitys ja nettovarallisuuden kehittymisestä johtuva huokeammin verotettujen osinkojen kasvu, verohyöty 10-vuotisjaksolla oli 65.000€ / osakas.

Yhteissäästö osakkaille 10-vuotisjaksolla optimoinnista on siis noin 150.000€.

Mitä vero-optimointipalvelu maksaa osakkaille yhteensä 10-vuotisjaksolla?

Optimointi asiantuntijan tekemänä toki maksaa. Esimerkkiyhtiön tapauksessa yhteiskustannus 10-vuotisjaksolla on 1. vuotena noin 1000€ ja seuraavina vuosina noin 700€. Tulevina vuosina optimointilaskelmaa päivitetään osakkaiden mahdollisten muuttuneiden tarpeiden ja toiveiden perusteella. Lisäksi päivitetään laskelmat vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa verolainsäädäntöä.

Investointikustannus on siis noin 7300€ yhteensä molemmilta osakkailta verohyödyn ollessa lähtötilanteeseen nähden 150000€.

Investointeihin sisältyy aina myös riskejä. Suunniteltu hyöty saattaa jäädä realisoitumatta joissakin tapauksissa. Tämä voisi liittyä esimerkiksi siihen, jos lähtöoletukset eivät pidäkään paikkaansa; jos yritystoiminnasta ei pystytäkään tulevaisuudessa nostamaan suunniteltuja tuloja tai osakkaiden rahankäyttötarpeet ovat ennakoitua suuremmat. Toisaalta, 7300€:lle saatava 150000€ tuotto on niin suuri, että monikin oletusarvo saisi heittää paljon, että vero-optimointiin tehty investointi ei kannattaisi.

Mitä muuta voisi optimoida?

Verosuunnittelua voisi laajentaa koskemaan myös muita osa-alueita.

Tyypillisiä lisäoptimoitavia asioita ovat mm.

 • Yrittäjän autoilu (auto leasingilla/omalla rahalla? Auto yritykselle/itselle?)
 • Erilaiset verovähennykset (työhuonevähennys?)
 • Leasing vs. omistaminen
 • Poistojen jaksottaminen (tietyssä mittakaavassa verotuksessa ja kirjanpidossa sallitut enimmäismäärät poikkeavat toisistaan)

Asiantuntijamme kanssa voit kartoittaa tilanteesi ja tarpeesi, joiden perusteella saat nopeasti arvion, mitkä osa-alueet voisivat olla järkeviä kohteita vero-optimointiin.

Haluatko tietää lisää?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme.

Samuli Simolin

Samuli Simolin
+358 50 342 0344
myynti@optimitalous.fi

Optimi suomen vahvimmat

  Lue lisää blogistamme

  yrityksen arvonmääritys

  Yrityksen arvonmääritys

   Yrityksen Arvonmääritys: Substanssiarvo, Tuottoarvo, Tulevaisuuden Kassavirrat, EVA ja Kertoimet Yrityksen arvonmääritys on keskeinen osa liiketoiminnan analysointia ja päätöksentekoa. Tässä artikkelissa vertailemme viittä yleistä arvonmääritystapaa: substanssiarvo,

  Lue lisää »
  yrityksen sukupolvenvaihdos

  Sukupolvenvaihdos

  Tämä artikkeli kertoo tiivistetysti, mikä on yrityksen sukupolvenvaihdos. Kerromme, mitä elementtejä verotuksessa kannattaa huomioida, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos. Optimi talouspalveluilta onnistuu sukupolvenvaihdoksen konsultointi. Sukupolvenvaihdos verohallinnon

  Lue lisää »
  jydacom kirjanpito

  Jydacom tilitoimisto

  Jydacom on suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttää useat suuremmat rakennusliikkeet. Optimi Talouspalvelut on Jydacom tilitoimisto, eli meille Jydacom on tuttu ohjelmisto kirjanpidon kannalta. Kun kyseessä on

  Lue lisää »