Tietosuojaseloste Nettisivustoihin liittyen /Yritysasiakkaat ja niiden henkilöstöön kuuluvat yksityishenkilöt

Optimi Talouspalvelut Oy

30.11.2019

Rekisterinpitäjä

Optimi Talouspalvelut Oy OPT

Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojasta vastaava henkilö:

Samuli Simolin                   
Toimitusjohtaja
050-3420344
samuli.simolin@optimitalous.fi
Isoniitynkatu 11, 15680 LAHTI

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöryhmät: Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat sekä yritysasiakkaiden avain -ja yhteyshenkilöt.

Rekisteröidyistä kerätään seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköposti
Henkilötunnus (tilitoimistosopimuksessa rahanpesulain mukaiseen tarkastukseen)
Nimi
Lähiosoite
Tunnistautumistiedot: ajokortti tai passi (tilitoimistosopimuksessa rahanpesulain mukaiseen tarkastukseen)
Historia asiakasviestinnästä

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Optimi Talouspalvelut Oy käsittelee henkilötietoja, jotta se voi toteuttaa myyntineuvotteluprosessi sekä toteuttaa asiakkaidensa kanssa solmimiensa sopimuksien mukaiset palvelut. Rekisteröidyn siihen suostuessa Optimi Talouspalvelut Oy käyttää keräämiään henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelyperusteet ovat seuraavat:    
– EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1.b)-kohta: sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
– rekisteröidyn suostumus 6 artiklan 1.a)-kohta markkinointitarkoituksen osalta
– EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1.c) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (kirjanpito)

Vastaanottajaryhmät

Optimi Talouspalvelut Oy:n toimitusjohtaja: Kaikki tiedot
Optimi Talouspalvelut Oy:n yrittäjät: Kaikki tiedot
Optimi Talouspalvelut Oy:n myyjät: Kaikki tiedot
Kirjanpitäjät: kirjanpidon kannalta välttämättömät tiedot

Edellä mainittujen Optimi Talouspalvelut Oy:n ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden kanssa tehdään tietosuoja-asetuksen edellyttämät sopimusmuutokset.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tieto säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan aktiivisesta näkyvyydestä yrityksen tietojärjestelmissä sen päättyessä. Sen jälkeen tiedot siirretään rajattuun arkistoon ja poistetaan sieltä 6 vuoden kuluessa. Arkistotietoja voidaan tarvita mainittu aika kirjanpitoon ja verotukseen liittyvien tarkastus yms. asioiden hoitamiseksi. Asiakassuhde alkaa asiakkaan tehdessä sopimuksen ja päätyessä siten yrityksen asiakasrekisteriin. Asiakassuhde päättyy, kun asiakas tai Optimi Talouspalvelut Oy vaatii sen päättämistä.

Tiedon poistaa yrityksen toimitusjohtaja.

Vuosittain toteutetaan lisäksi tarkastelu, onko kaikkien henkilötietojen säilyttämiselle lainmukainen käsittelyperuste ja poistetaan ylimääräiset tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Oikeus tietojen poistamiseen
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
• Vastustamisoikeus
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kuin on kyse lakisääteisten viranomais- tai vastaavien velvotteiden hoitamisesta tilitoimistosopimuksen mukaisesti poisto-oikeutta ei ole.

Kaikissa oikeuksissaan liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Optimi Talouspalvelut Oy:n toimitusjohtajaan, jonka yhteystiedot ovat yllä.

Rekisteröidylle informoidaan, että Optimi Talouspalvelut Oy käsittelee henkilötietoja myös harjoittaakseen asiakkuuden luokittelua markkinoinnin ja etujen kohdentamisen tarpeisiin. Tämä katsotaan olevan markkinointitarkoituksen alaista toimintaa ja siihenkin pyydetään erikseen lupa kaupan tekemisen yhteydessä jatkoa varten.

Vastustamisoikeus

GDPR 3 luvun 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siten, että rekisterinpitäjä ei saa niitä käsitellä, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi suoramarkkinointia varten tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa. Vastustamisoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä Optimi Talouspalvelut Oy:n toimitusjohtajaan.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojensa käyttämisestä markkinointitarkoitukseen. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä Optimi Talouspalvelut Oy:n toimitusjohtajaan.

Oikeus tehdä valitus

Tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta.

Tietojen antamisen pakollisuus

Vain edellä mainittujen käsittelyperusteiden kannalta välttämättömät tiedot kerätään ja siten tietojen antaminen on pakollista ja välttämätöntä, jotta sopimus voisi syntyä. Niiden henkilötietojen osalta, jonka käsittelyperusteena on suostumus, tietojen antaminen on tietenkin vapaaehtoista eikä se vaikuta sopimuksen syntymiseen.

Tietoturvaloukkaukset

Yrityksen toimitusjohtaja huolehtii tietosuoja-asetuksen vaatimista tietoturvaloukkausilmoituksista viranomaiselle ja rekisteröidylle.

Riski rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille

Rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille aiheutuvan riskin arvioidaan olevan kohtalainen. Se on hallittu asianmukaisella ja vaatimustenmukaisella tietosuojahallinnolla. Riskiarviointi on toteutettu yrityksen tietotilinpäätöksessä.